Instrukcja użytkownika: Maszyna stanowa

Menu:MODEL -> Maszyna stanowa

Ekran podglądu i wyboru reguł maszyny stanowej:Przykładowy ekran, to ekran pokazujący zdefiniowane reguły maszyny stanowej. Jeżeli reguł jest więcej niż 3, to pokazane zastaną tylko pierwsze 3. Podświetlenie (wybór reguły) przesuwany jest klawiszami UP/DN. Jeżeli reguł jest więcej, to lista będzie się przesuwać wraz z przemieszczaniem się podświetlenia.

Opis jednej reguły zawarty jest w dwóch wierszach (tak jak wskazuje podświetlenie). Weźmy dla przykładu wiersz podświetlony na powyższym obrazku kolumny.

 • L (górny wiersz): „0” to numer kolejny reguły
 • Warunek (górny wiersz): „Zaw. Wł” to warunek na „stan wewnętrzny” (patrz opis wcześniej)
 • Typ (górny wiersz) : „Sta” - to rodzaj typu reguły. Możliwe wartości to: Sta,Ust,Kop,ZSt,ZGo,ZCy,ZRs i ??? (czyli brak zdefiniowanej reguły)
 • Zmie (górny wiesz).: „FMo1” - to zmienna która jest używana w warunku miksera
 • operator (górny wiersz) „>” - operator porównania (który porównuje zmienną z wartością)
 • Wart (górny wiersz).: „000” - wartość która jest porównywana ze zmienną warunku
 • (dolny wiersz) – opis definicji miksera
  • U: 5 K: 567 - dla miksera Stan: ustawia(włącza) wirtualny przełącznik nr 5, a kasuje (wyłącza) przełączniki 5,6 i 7
  • do:MAIL ust.:000 – dla miksera Ustaw: do zmiennej MAIL wpisuje wartość 000
  • do:MAIL z.:MELE – dla miksera Kopiuj: do zmiennej MAIL kopiuje wartość zmienne j MELE
  • Zegar nr:0 – dla mikserów związanych z obsługą zegara, wskazuje którego zegara dotyczą.
Po wyborze reguły przechodzimy do ekranu konfiguracji pojedynczej reguły.

Reguła ”Stan” - zmiana stany wirtualnych przełączników:

Przykładowy wygląd ekranu po wybraniu reguły maszyny stanowej "Stan"


Kolejne pola oznaczają:

 • Typ funk. „=” - to rodzaj dodatkowego warunku, który musi zostać spełniony aby akcja została uruchomiona. Można wybrać następujące: „ ” - czyli brak dodatkowego warunku. Nie pojawia się wtedy wiersz Warunek. „=” - zmienna i wartość muszą być równe „<” - zmienna musi być mniejsza niż podana wartość „>” - zmienna musi być większa niż podana wartość
 • Stan wej. „Zaw. Wł” – warunek na „stan wewnętrzny” czyli wirtualne przełączniki (patrz rozdział (wirtualne przełączniki). Warunek musi być spełniony aby akcja zadziałała.
 • Warunek „AIL = 000” – to warunek ustawiony w linii „Typ funk.” można tu wskazać zmienną i wartość do porównania.
 • Uruchamiana akcja: poniżej znajdują się informacje specyficzne dla konfiguracji danej akcji, tutaj zmiana pozycji przełączników wirtualnych: Ustaw st. „12 ” - włącza (ON / TAK) przełączniki o podanych numerach Kasuj st. „1 34 7” - wyłącza (OFF/NIE) przełączniki o podanych numerach
przykładowe użycie:
Tu dla uproszczenia „stan wej” - zawsze włączone.
 1. do włączania i wyłączania wirtualnego przełącznika przy użyciu rzeczywistego przełącznika. Tu wirtualny przełącznik 1 i przełącznik AIL D/R. 2 reguły:
  1. typ: > Stan ,Warunek: SAIL > 000 ,Akcja: Ustaw st:1 Kasuj st:
  2. typ: > Stan ,Warunek: SAIL < 000 ,Akcja: Ustaw st: Kasuj st:1
 2. do przestawiania trybów lotu. Użyjmy przełącznika 3-pozycyjnego i wirtualnych przełączników: 5,6,7. Potrzebujemy 3 reguł:
  1. typ: > Stan, Warunek: Fmo1 > 100 ,Akcja: Ustaw st: 5 Kasuj st: 567
  2. typ: > Stan, Warunek: Fmo2 > 100 ,Akcja: Ustaw st: 6 Kasuj st: 567
  3. typ: > Stan, Warunek: Fmo3 > 100 ,Akcja: Ustaw st: 7 Kasuj st: 567
 3. Do przestawiania stanu wirtualnego przełącznika w zależności od pozycji drążka. Tu TRH i wirtualny przełącznik 2. Potrzebne 2 reguły:
  1. typ: > Stan ,Warunek: SAIL > 000 ,Akcja: Ustaw st:1 Kasuj st:
  2. typ: > Stan ,Warunek: SAIL < 000 ,Akcja: Ustaw st: Kasuj st:1

Reguła „Ustaw” zmiana wartości zmiennej:

Przykładowy wygląd ekranu po wybraniu reguły maszyny stanowej "Ustaw"


Pola analogicznie jak w poprzednim opisie z wyjątkiem uruchamianej akcji. Tutaj akcja wpisuje konkretną wartość do wybranej zmiennej. Należy pamiętać, że maszyna stanowa jest przeliczana PO MIKSERACH. To pozwala na nadpisanie wartości wyjść (Out1-Out8) wyliczonych przez miksery. Oczywiście aby nastąpiła zamiana muszą być spełniane jednocześnie oba warunki: na stan wewnętrzny (wirtualne przełączniki) i ewentualny dodatkowy warunek podany powyżej.
Uruchamiana akcja: Tutaj zmiana wartości zmiennej:

 • Zmienna: „Out3” - wybrana zmienna do zmiany
 • na warto. „-100” (na wartość) - wybrana wartość tu -100 czyli minimalna.
Możliwe jest oczywiście zmienianie również innych zmiennych, lecz należy przemyśleć, kiedy zobaczymy rezultat tej zmiany. Dla przykładu zmiana zmiennych mikserów, w klasycznym podejściu (mikser 1-poziomu wpisuje wartość do zmiennej, a mikser 2-poziomu jej używa), jest bezcelowa. Wartość ta zostanie zmieniona przez miksery przed jej użyciem. Nie zapominajmy jednak, że można w szczególnych przypadkach wyłączyć mikser 1-go poziomu, a wtedy zmienna miksera zachowa ostatnią wartość i będzie można ją modyfikować maszyną stanową.
przykładowe użycie:
Tu dla uproszczenia „stan wej” - zawsze włączone.
 1. do wymuszania wyjścia (położenia serwa) w określonej pozycji w zależności od przełącznika. Ustawmy Throtle Cut, przełącznik TCUT, wyjście silnika Out3. Tu wystarczy 1 reguła:
  typ: > Stan ,Warunek: TCUT < 000 ,Akcja: Zmienna Out3 na wartość -100
 2. Wpisanie wartości początkowej do zmiennej „timera” (czyli licznika odliczającego w dół co 1/10 sekundy aż do zera). Zwykle używa się „timerów” do ustawiania sekwencji czasowych. W tym przykładzie użyję 2 stanów, oraz reguł przestawiania stanów (wirtualnych przełączników). Podłączenie Out5 – wysuwanie koła, Out6 – otwieranie pokryw. Przełącznik GEAR (Sw1). Klapa otwierana 1 sekundę przed wysunięciem koła.
Wysuwanie podwozia:
Stan wej Typ Warunek Akcja
__3____ > Ustaw TSw5 > 000 Tim1 = 022
__3____ = Ustaw Tim1=21 Out6 = 100
__3____ = Ustaw Tim1=11 Out5 = 100
__3____ = Ustaw Tim1=01 Out6 = -100
__3____ = Stan Tim1=01 Ustaw st=__3____ Kasuj st=_______

Chowanie podwozia:
Stan wej Typ Warunek Akcja
__3____ < Ustaw TSw5 < 000 Tim2 = 022
__3____ = Ustaw Tim2=21 Out6 = 100
__3____ = Ustaw Tim2=11 Out5 = -100
__3____ = Ustaw Tim2=01 Out6 = -100
__3____ = Stan Tim2=01 Ustaw st=_______ Kasuj st=__3____

Reguła „Kopia” - kopiuje jedną zmienną na drugą

Przykładowy wygląd ekranu po wybraniu reguły maszyny stanowej "Kopia"


Reguła analogiczna do „Ustaw” lecz zamiast podawać wartość na którą ma zostać zmieniona zmienna, odczytywana jest wartość z innej zmiennej.

Przykład użycia:
Użycie zmiennej modelu jako wartości która może być łatwo zmieniana.

Reguła „Zreset” - kasuj zegar

Przykładowy wygląd ekranu po wybraniu reguły maszyny stanowej "ZReset"


Reguła kasuje wybrany zegar (Zegar nr).
Jeżeli zegar liczy w górę, to po resecie ustawiany jest na 0:00:00
Jeżeli odlicza w dół, to ustawiany jest na skonfigurowany w ustawieniach zegara punkt startu.

Reguła „Zgo” - uruchamia zegar

Przykładowy wygląd ekranu po wybraniu reguły maszyny stanowej "Zgo"


Reguła wznawia odliczanie wybranego zegara (zegar nr).

Reguła „ZStop” - zatrzymuje zegar

Przykładowy wygląd ekranu po wybraniu reguły maszyny stanowej "Zstop"


Reguła zatrzymuje działanie wybranego zegara (zegar nr).

Reguła „ZCycle” - przełącza zegar pomiędzy stanem włączonym a wyłączonym

Przykładowy wygląd ekranu po wybraniu reguły maszyny stanowej "ZCycle"


Jeżeli zegar jest włączony, to go zatrzymuje. Jeżeli jest zatrzymany, to ponownie go uruchamia.

Przykład użycia:

 1. przełączanie zegara nr 1 klawiszem TRN (Sw5) (działa przy naciskaniu klawisza!)
  1. typ: > ZCycle ,Warunek: TSw5 > 000 , Zegar nr: 1
 2. dodanie kasowania zegara nr 1 po przytrzymaniu klawisza > 3 sek
  1. typ: > Ustaw ,Warunek: TSw5 > 000 , zmienna Tim3 na wartość 31
  2. typ: = ZReset ,Warunek Tim3=001 , zegar nr: 1

Reguła „Beep” - wydaje dźwięk jeżeli warunek został spełniony

Przykładowy wygląd ekranu po wybraniu reguły maszyny stanowej "Beep"


Przydatna np do ustawiania dodatkowych sygnałów dźwiękowych informujących o ustawionym alarmie zegara.

Reguła „Zwolnij” - Zwalnia szybkość zmian konkretnego wyjścia do zadanego poziomu

Przykładowy wygląd ekranu po wybraniu reguły maszyny stanowej "Zwolnij"


Przydatna do zrealizowania „łagodnej” zmiany wartości w przypadku ich skokowej zmiany (tak jak zmiana fazy lotu)

Reguła „TPrzyp” - przypisuje wybrany trymer do zmiennej modelu

Przykładowy wygląd ekranu po wybraniu reguły maszyny stanowej "TPrzyp"


Pozwala na połączenie trymera z wybraną zmienną modelu. Od czasu aktywacji, użycie trymera będzie przestawiać wskazaną zmienną modelu.

Reguła „TReset” - przywraca oryginalne działanie wskazanych trymerów

Przykładowy wygląd ekranu po wybraniu reguły maszyny stanowej "TReset"


Przywrócenie klasycznego działania trymerów. Jedną regułą można jednocześnie odłączyć dowolnie wybrany trymer od zmiennej modelu, lub nawet wszystkie.

 • pl
Ostatnio edytowano o 21/02/2012 12:08:34
Zasilony przez Anwiki • 0.068 sec • 2.8 MB