Instrukcja użytkownika: Miksery

Menu:MODEL -> Miksery 1.Poziom
Menu:MODEL -> Miksery 2.Poziom

Są to jedne z najważniejszych opcji w całym programie, a zapewne to są to jedne z częściej używanych.
Przykład ekranu po wejściu do opcji Mikser 1.poziom:

2-gi poziom:


Przykładowy ekran, to ekran pokazujący wszystkie miksery zdefiniowane na wybranym poziomie. Jeżeli mikserów jest więcej niż 6, to pokazanych zastanie tylko 6 pierwszych. Podświetlenie (wybór miksera) przesuwany jest klawiszami UP/DN. Jeżeli mikserów jest więcej, to lista będzie się przesuwać wraz z przemieszczaniem się podświetlenia.
Każdy wiersz to skrótowy opis jednego miksera. Weźmy dla przykładu wiersz podświetlony na powyższym obrazku kolumny.

 • L: „0” to numer kolejny miksera
 • Warunek: „Zaw. Wł” to warunek na „stan wewnętrzny” (patrz opis wcześniej)
 • Typ: „Kop” - to rodzaj typu miksera. Możliwe wartości to: Kop,Krz,Opu,Pro i ??? (czyli brak zdefiniowanego miksera)
 • Wej.: „AIL” - to zmienna która jest podawana na wejście miksera
 • Wyj.: „MAIL” - zmienna do której jest dodawane wyjście miksera
Po wyborze miksera przechodzimy do ekranu konfiguracji pojedynczego miksera.

Mikser: Kopia (Kop)/(Rew)

Wygląd ekranu miksera kopiującego:


To najprostszy mikser. Kopiuje wartość wejściową na wyjście. Znaczenie poszczególnych elementów wyświetlanych na ekranie jest następujące:


Mikser 0-0 w pierwszym wierszu wskazuje który z mikserów mamy otwarty. Tu mikser 1-go poziomu nr 0.

 • Trymer – to czy mikser ma „przenosić” trymer. + =dodaj trymer, – =odejmij trymer, X=nie przenoś trymera. Jeżeli wejście miksera jest w bezpośrednio lub pośrednio powiązane z drążkiem, to może być ono trymowane. Jeżeli chcemy aby trymer mógł modyfikować wyjście tego miksera i w jaki sposób ma to robić ustalamy właśnie tutaj. Dodanie trymera, oznacza że zwiększając trymer powiązany z wejściem miksera, wyjście zostanie zwiększone o trymer. Odjęcie trymera przez analogię powoduje że wyjście zostanie pomniejszone o trymer. Należy zauważyć, że sam trymer nie jest modyfikowany przez skalowanie ani przez funkcję Expo którą można skonfigurować w danym mikserze. (Wyjątek to trymer „P” opisany wcześniej)
 • Typ miksera – tu wybieramy rodzaj miksera (klawiszami +/-). Zmiana rodzaju miksera powoduje równocześnie zmianę wyglądu tego ekranu. Inne rodzaje mikserów będą opisane poniżej.
 • Za – (Zapisz) – to zdegradowany z powodu braku miejsca na ekranie „klawisz” umożliwiający zapisanie zmian w mikserze. Zakończenie operacji zapisu sygnalizowane jest przez zmianę tekstu na „ZP”
 • Wejście – zmienna będąca wejściem miksera. W zależności od poziomu można wybierać spośród różnego zestawu zmiennych. Na poziomie pierwszym dostępne są zmienne drążków, pokręteł, przełączników, (odczytane z wejścia trenera jeżeli jest aktywny), zmienne modelu i stałe -100,0,100. Dla poziomu drugiego można dodatkowo wybierać spośród zmiennych mikserów.
 • Wyjście – zmienna do której dodawany jest wynik działania miksera. Na pierwszym poziomie mikserów można wybrać tylko zmienne mikserów, natomiast na drugim poziomie tylko wyjścia które zostaną wysłane do modelu (Out1-Out8)
 • Warunek – to warunek na „stan wewnętrzny” (przełączniki wirtualne) który musi zostać spełniony aby mikser „zadziałał”. Miksery których warunek nie został spełniony są pomijane w obliczeniach. (Konfiguracja warunku została opisana wcześniej w rozdziale „Wirtualne przełączniki”:
 • Współ% - procentowy współczynnik przez który mnożone jest wejście. Może przyjmować wartości z zakresu od -100% do 100%. Jeżeli wartości są ujemne, to mikser również odwraca wejście. Współczynnik ten prezentowany jest w nazwie miksera. Dla 100% mikser nazywa się Kop, dla -100% Rev, natomiast dla pozostałych wartości jest to wartość tego współczynnika od -99 do 99
 • Expo – to współczynnik expo o który może zostać zmodyfikowana wartość wyjściowa miksera. Expo (dla wartości dodatnich) zmniejsza „czułość” w pobliżu zera (centrum zakresu) bez zmniejszania maksymalnych wartości na jego krańcach. Dla wartości ujemnych zachowuje się odwrotnie. Czułość wzrasta w pobliżu centrum zakresu (punktu 0).
 • Wykres - Wszystkie modyfikacje wprowadzone do miksera widoczne są od razu na wykresie po prawej stronie. Pozwala on zobaczyć jak będzie zachowywać się wyjście w zależności od sygnału wejściowego. Na wykresie rysowana jest dodatkowa pionowa linia pokazująca obecną wartość zmiennej wejściowej miksera.
Mikser kopiujący jest stosowany zwykle do zdefiniowania powiązań pomiędzy poszczególnymi zmiennymi mikserów a wyjściami. Dla przykładu aby zdefiniować model typu latające skrzydło z dwoma lotkami podłączonymi do kanałów Out1 i Out2 wystarczą 4 miksery kopiujące (piąty do silnika):
Wejście -> wyjście (Współ%) [Trymer]
MELE -> Out1 (100%) [+]
MELE -> Out2 (100%) [+]
MAIL -> Out1 (100%) [+]
MAIL -> Out2 (-100%) [-]
MTHR -> Out3 (100%) [+]

Drugim zastosowaniem są miksery 1-go poziomu i ustawianie klasycznych opcji dual rate i expo.
Dla przykładu wpisanie Dual Rate i Expo dla ELE i AIL dla wcześniej wspomnianego przykładu, oraz sterowanie gazem (bez modyfikacji):
Wejście -> wyjście (Współ%) [Trymer] Expo
AIL -> MAIL (50%) [+] Expo:60
ELE -> MELE (50%) [+] Expo:60
THR -> MTHR (100%) [+] Expo:00

Mikser Krzywa (Krz)

Bardzo szybki mikser, szybszy jest tylko mikser kupujący (ale bez Expo)
Wygląd ekranu miksera krzywej:


Część pól podobna do miksera kopiującego: Trymer, Wejście i Wyjście oraz Warunek.
Zmianie uległy poza związane z definicją miksera i jego wykres.

 • Punkt „00” - to kolejny numer punktu. Punkty są numerowane są zawsze kolejno od lewej strony. Nawet jeżeli przesuniemy punkt tak, że zmienimy kolejność punktów, zostaną one natychmiast prze numerowane. Dodatkowo wybrany punkt oznaczany jest wypełnionym kwadratem na wykresie (wszystkie pozostałe kwadraty są puste). Jeżeli na wykresie widzimy 4 punkty, to można wybrać (klawiszami +/-) punkty od 00 do 04 – czyli 5! Ten dodatkowy punkt, to punkt który może zostać dodany przez naciśnięcie przycisku MENU.
 • X – (po prawej stronie od numeru punktu). Pozwala na skasowanie wybranego punktu. Nie można skasować punktu zerowego ani ostatniego.
 • X: -100, Y: -100 – to informacja o położeniu wybranego punktu. Można ją zmienić przez przesunięcie wybranego punktu w trybie edycji punktu.
 • Wolne: 231 – informacja o ilości dostępnych jeszcze punktów. Wszystkie miksery oparte na krzywych używają jednej przestrzeni do przechowywania informacji o punktach, dlatego jest tu prezentowana informacja ile jeszcze pozostało punktów do użycia.
Edycja krzywej (przesuwanie punktów):
 1. przejdź klawiszami UP/DN do linii „Punkt:” podbarwiając numer punktu 00
 2. klawiszami +/- (lewo/prawo) wybierz punkt który chcesz przesunąć (wybrany punkt na wykresie zaznaczany jest wypełnionym kwadratem)
 3. naciśnij klawisz MENU – przejdziesz w tryb EDYCJI PUNKTU
 4. od tej chwili klawisze UP/DN i +/- (lewo,prawo) działają inaczej. Będą przesuwać punkt po wykresie w kierunku naciśniętego klawisza. Wykres będzie aktualizowany na bieżąco, tak samo jak współrzędne punktu X i Y.
 5. Punkty pierwszy i ostatni (X=-100 i X=100) nie mogą być przemieszczane wzdłuż osi X (czyli klawiszami +/-)
 6. Jeżeli punkt zostanie przesunięty wzdłuż osi X ,tak że miałby się on nałożyć z innym punktem, to „przeskakuje on przez niego” (2 punkty nie mogą nigdy mieć takiej samej współrzędnej X). Po tym przeskoku punkty są przenumerowywane zgodnie z ich nową kolejnością i tak też łączone.
 7. Naciśnięcie klawisza MENU powoduje wyjście z trybu EDYCJI PUNKU. Klawisze UP/DN i +/- powoduję ponownie przemieszczenie podświetlenie po opcjach.
Kasowanie punktu z krzywej:
 1. przejdź klawiszami UP/DN do linii „Punkt:” podbarwiając numer punktu 00
 2. klawiszami +/- (lewo/prawo) wybierz punkt który chcesz skasować (wybrany punkt na wykresie zaznaczany jest wypełnionym kwadratem) Uwaga nie można skasować punktu pierwszego (X=-100) ani ostatniego (X=100)
 3. klawiszem DN przejdź na „X” (funkcja kasowania)
 4. naciśnij klawisz MENU. Punkt zostanie skasowany. Pozostałe punkty zostaną przenumerowane, a punkt przed i za kasowanym punktem zostaną połączone bezpośrednią linią.
Dodawanie nowego punktu do krzywej:
 1. przejdź klawiszami UP/DN do linii „Punkt:” podbarwiając numer punktu 00
 2. klawiszami +/- (lewo/prawo) wybierz punkt na końcu listy. Punkt ten będzie miał współrzędne x=0 y=0, numer będzie większy od ostatniego z listy (np dla 4 punktów na wykresie 0,1,2,3 ten punkt będzie miał numer 4), oraz nie będzie powodował zaznaczenia żadnego z punktów już wyświetlanych na liście.
 3. Porusz zdefiniowanym wejściem miksera (np drążkiem, pokrętłem itd) tak aby pionowa linia wykresu znalazła się w miejscu w którym chcesz wstawić swój nowy punkt.
 4. Naciśnij klawisz MENU. Punkt zostanie wstawiony we wskazane miejsce ze współrzędną Y=0. Punkty zostaną przenumerowane, a wstawiany punkt zostanie połączony liniami z odpowiednimi punktami przed i za nim. Znajdziesz się też w trybie edycji punktu.
 5. Klawiszami UP/DN i +/- przesuń punkt na oczekiwaną pozycję.
 6. Zatwierdź swój wybór klawiszem MENU.

UWAGA naciśnięcie klawisza EXIT w trybie edycji punktu spowoduje opuszczenie konfiguracji miksera. Jeżeli ustawiliśmy już kilka punktów, to wszystko będziemy musieli zrobić od nowa! Punkty zatwierdzamy klawiszem MENU.

Miksery krzywych oprócz oczywistych zastosowań jak krzywa gazu, możemy też stosować jeżeli potrzebujemy ściśle określić przebieg wyjścia. Dla przykładu klapy sterowane pokrętłem gdzie oczekujemy wyjścia np od 0 do 20 (bez wartości ujemnych) to najwygodniej zastosować krzywą.
Krzywa: AUX2 -> MFLP
punkty:
0: x=-100, y=0
1: x= 100, y=20

Mikser Proporcjonalny (pro)

Wygląd ekranu miksera proporcjonalnego:


Jest analogiczny do miksera kopiującego, z tą różnicą, że zamiast podawać wartości współczynnika procentowego i expo wprost, podaje się zmienne z których mają one zostać pobrane.

Typowe użycie tego miksera to zastosowanie zmiennych wewnętrznych modelu do szybkiego i prostego dostosowywania konfiguracji modelu. Wtedy zamiast zawsze poprawiać współczynnik D/R w mikserze, można to zrobić w menu POSTAWY -> Zmienne modelu

Mikser opóźniający (opu):

Wygląd ekrany miksera opóźniającego:


Mikser ten nie modyfikuje przenoszonej wartości, a jedynie wprowadza ograniczenia na szybkość zmian swojego wyjścia. Czyli jeżeli wejście zmieni się natychmiast z wartości 0 na wartość 100, to ten mikser będzie starał się ustawić swoje wyjście na 100, lecz nie szybciej niż 0.1 sekundy. Jeżeli natomiast zmiana będzie z -100 na 0 to potrwa ona 1 sekundę (zgodnie z konfiguracją powyżej).

„w górę” - oznacza jak szybko wyjście może zmienić się w górę (od 0 do 100), w jednostce 0.1 sekundy. Jeżeli wartość =0, to nie ma ograniczeń na szybkość zmian.
„w dół” - oznacza jak szybko wyjście może zmienić się w dół (od 100 do 0), w jednostce 0.1 sekundy. Jeżeli wartość =0, to nie ma ograniczeń na szybkość zmian.

Kilka przykładowych wartości:

 • 0 – brak ograniczeń
 • 1 – 0.1 sekundy
 • 10 – 1 sekunda
 • 100 – 10 sekund


UWAGA Należy wziąć pod uwagę, że w chwili uruchomienia, mikser ten jako wartość początkową przyjmuje 0, i od tej wartości nastąpi powolna zmiana. Ma to ogromne znaczenie jeżeli będziemy mieli przełączane 2 różne miksery, w tym co najmniej 1 opóźniający.

UWAGA! W danym momencie nie może pracować więcej niż 10 mikserów opóźniających (wszelkich rodzai). Należy to brać pod uwagę przy układaniu konfiguracji.

Mikser proporcjonalnie opóźniający (POu):

Wygląd ekrany miksera proporcjonalnie opóźniającego:


Mikser analogiczny do miksera opóźniającego, z tą różnicą, że zamiast wartości opóźnień podanych w prost można wskazać zmienne wewnętrzne.

UWAGA: Wartość traktowana jest jako wartość bezwzględna, czyli dla AUX2=-30, zostanie przyjęta wartość = 30

Mikser Pusty (???):

Oznacza brak miksera. Jego wybranie i zapis spowoduje skasowanie mixera.


Jeżeli natomiast ten mikser zostanie wybrany z listy mikserów, to zostanie stworzony nowy mikser.

Po stworzeniu nowego miksera nie będzie on aktywny do czasu jego zapisania!

 • pl
Ostatnio edytowano o 19/02/2012 20:43:09
Zasilony przez Anwiki • 0.064 sec • 2.71 MB