Instrukcja użytkownika: Pierwszy kontakt

Po pierwszym wgraniu programu do aparatury, zobaczysz komunikat „ Błąd EEPROM” i „Trwa przywracanie”. Nie wyłączaj wtedy radia! Potrzebuje ono około 30 sekund aby przywrócić i zapisać w pamięci EEPROM domyślne ustawienia i początkową konfiguracje modelu.

Ekran główny

Po włączeniu aparatury (i ewentualnym odtworzeniu pamięci EEPROM) pojawi się główny ekran który powinien wyglądać podobnie do tego:


To tylko domyślny ekran główny, który będzie można później skonfigurować wedle własnych potrzeb. Obecnie wydać na nim napięcie baterii, zegar (odmierzający czas od włączenia radia) i. nazwę modelu (START). Na krawędziach, jest wyświetlane położenie drążków i trymerów (to te znaczniki obok pasków). Napis np. „0079/0640” to rodzaj informacji o szybkości działania aparatury. Oznacza że ramka PPM wysyłana jest 79 razy na sekundę (w tym przykładzie), a pętla programu (tj odczyt drążków i przeliczenie wszystkich mikserów) 640 razy na sekundę. Ta pojedyncza „5” oznacza stan „wewnętrznych przełączników”. Można ją zmienić na 6 lub 7 przez przełączenie 3‑pozycyjnego przełącznika na aparaturze. Chwilowe ustawienie wszystkich przełączników będę nazywał później „stanem wewnętrznym” aparatatury.

Klawisze

Aby przejść z ekranu głównego do menu aparatury należy wcisnąć i przytrzymać klawisz MENU ponad 1 sekundę.

Wyjaśnijmy więc podstawy działania klawiszy i nawigacji po menu i zmian ustawień. Klawiatura wygląda następująco:
Zwróć uwagę na zamianę klawiszy + i – w stosunku do oryginału!


Klawisze UP i DN
Klawisze po lewej stronie. UP (up)= w górę, DN (down) = W dół. Używane do przemieszczania podświetlenia (zaznaczonego przez odwrócenie kolorów) w menu i podczas edycji opcji. Element który jest podświetlony, ogniskuje na sobie wszystkie działania innych klawiszy. Np jeżeli podświetlimy pozycję menu i wciśniemy klawisz MENU, to otworzymy to menu, jeżeli podświetlana jest np jakaś wartość to klawisze +/- pozwalają ją zmieniać.
Jeżeli zaznaczony jest ostatni element, to klawisz DN (w dół) spowoduje przejście na pierwszy element. Analogicznie użycie klawisza UP (w górę) na pierwszym elemencie przeniesie nas na ostatni.

Klawisze: - i +
Najpierw należny zauważyć, że klawisze te są odwrócone! To oprogramowanie traktuje klawisz po lewej stronie jako – (minus), natomiast klawisz po prawej stronie jako + (plus). Klawisze te używane są do zmiany wartości / ustawień wybranego elementu. Można dłużej przytrzymać klawisz aby uzyskać efekt automatycznego powtarzania. Np jeżeli przytrzymasz klawisz + ponad 1 sekundę, to wybrana wartość zacznie się zwiększać w tempie około 30 na sekundę. Większość ustawianych wartości może zostać „przewinięta”, czyli jeżeli osiągnie się wartość maksymalną, to zacznie się od wartości początkowej.
Dodatkowo klawisze -/+ pozwalają poruszać się po menu, tak jak klawisz MENU i EXIT, lecz z wyłączeniem wejścia do menu głównego i porzucenia wybranej już opcji.

Klawisz: MENU
Używany do akceptacji wybranej akcji (jak wejście do menu, zapisanie ustawień itp) lub przywołania bieżącej wartości odczytanej z aparatury na zaznaczone pole.
Dodatkowo w kilku miejscach możliwe jest uaktywnienie specjalnych funkcji przez długie przytrzymanie klawisza MENU (powyżej 3 sek) przed jego puszczeniem. Przykładem może tu być odwrócenie kierunku serwa lub drążka (revers) podczas procedury kalibracji, lub reinicjalizacja zegara w konfiguracji zegarów.

Klawisz: EXIT
Używany do wyjścia z obecnego menu lub opcji. UWAGA, naciśnięcie klawisza EXIT przed zapisaniem, spowoduje utratę wprowadzonych zmian i przywrócenie ustawień jakie były w danej opcji przed jej zmianą.
Przydatny jest w szczególności jeżeli weszliśmy gdzieś przez pomyłkę, lub chcemy tylko przetestować jakąś zmianę, a następnie przywrócić stan poprzedni.

Struktura menu

Menu główne – po przyciśnięciu klawisza menu powyżej 1 sekundy.


Wszystkie menu wyglądają podobnie. To w którym jesteśmy miejscu określa pionowy napis po lewej stronie.

Menu PODSTAWY:

PODSTAWY – menu zawiera funkcje od których należy zacząć. To znajdziesz podstawowe informacje o modelu jak jego nazwa, zużycie zasobów radia, trymowanie serw i wizualizacja wyjść. Jeżeli załadujesz gotowy model z karty SD, to w tym menu powinieneś znaleźć wszystko czego potrzeba do dostosowania konfiguracji do twojego egzemplarza modelu. Możesz konfigurować ustawienia centrowania serw i skalibrować wejścia trenera (PPM).

Menu MODEL:

MODEL – menu zawiera wszystkie funkcji które określają zachowanie modelu. Tu możesz zdefiniować dowolny mikser, skonfigurować zegar (timer), określić sposoby przejścia pomiędzy stanami (ustawieniami przełączników wirtualnych) i ustawić wygląd głównego ekranu.

Menu PAMIEĆ:

PAMIĘĆ - menu pozwala na odczyt i zapis modelu z/do pamięci SD. Tu można również skasować dane modelu i zacząć konfigurację od ustawień domyślnych.

Menu KONFIG:

KONFIG - menu zawiera ustawienia które nie są zależne od wczytanego modelu. Zmiany tu wprowadzone nie są zapisywane wraz z modelem, a dodatkowo dotyczą wszystkich modeli wczytywanych do radio. Menu to pozwala na kalibrację drążków i pokręteł, ustawienie poziomu alarmu dla akumulatora, kontrastu LCD, oraz na określenie możliwości używanego toru radiowego i konfiguracji zachowania trymerów. Dodatkowo można przełączyć radio w tryb „prof” (nie zalecane dla początkujących).


Aby ułatwić odnajdywanie poszczególnych opcji będę stosował zapis: MODEL->Zegary, co oznacza, że powinieneś wybrać z menu głównego MODEL potwierdzić klawiszem MENU, a następnie wybrać „Zegary” i ponownie potwierdzić klawiszem MENU.

Ostatnio edytowano o 08/05/2012 07:25:47
Zasilony przez Anwiki • 0.06 sec • 2.63 MB