Instrukcja użytkownika: Zaczynamy – podstawowa konfiguracja modelu

Zakładam, że wykonałeś już kalibrację wejść i posiadasz „domyślny” model w pamięci. Możemy więc zacząć przeglądanie menu „PODSTAWY”:

Informacje – pozwala na zmianę nazwy modelu i katalogu w jakim zostanie zapisany, ilości kanałów używanych w konkretnym modelu. Pokazuje również zużycie „zasobów” czyli ilość używanych mikserów, reguł itd.
Centrowanie serw – do centrowania wyjść / serw (również reverse)
Zmienne modelu - daje dostęp do 10 nazwanych „ustawień” modelu. Te wartości mogą być używane później w definiowaniu konfiguracji modelu.
Przestaw wejścia – pozwala na szybką zamianę przypisania funkcji do wejść (drążków, pokręteł i przełączników). Można tu np przestawić Mode, lub przenieść THR CUT na inny przełącznik.
Trener (PPM IN) – aktywacja wejścia PPM IN (gniazda trenera), oraz umożliwia kalibrację otrzymywanych wartości.
Wizualizacja - Proste pokazanie wszystkich kanałów wyjściowych i aktualnego stanu wewnętrznego aparatury


Jeżeli model odczytany z karty SD pobrano z internetu lub został stworzony przez kogoś innego, zalecam następującą procedurę:
  1. W opcji Przestaw wejścia dostosować położenie wejść (drążki, pokrętła i przełączniki) do własnych preferencji (np gaz w prawym drążku itp).
  2. Sprawdzić w opcji Zmienne modelu czy model nie posiada ustawień które powinniśmy dostosować do własnej konfiguracji.
  3. Używając opcji Wizualizacja upewnić się, że sygnały wyjść są takie jak oczekiwane
  4. w opcji Wyjścia (serwa) dokonać „wycentrowania” wszystkich serw na prawidłowe wartości dla swojego modelu. Tą operację należy robić przy włączonym modelu. UWAGA! Należy zachować wszelkie środki bezpieczeństwa np zdemontować śmigło.


Jeżeli tworzymy nowy model od podstaw, zalecam „wycentrowanie” wszystkich serw w modelu używając domyślnego modelu. Posiada on podłączone wszystkie kanały proporcjonalne 1-7 kolejno pod wyjścia 1-3. Silnik THR w lewym drążku połączony do wyjścia Out3 (kanał 3). UWAGA! Należy zachować wszelkie środki bezpieczeństwa np zdemontować śmigło.

Informacje (o modelu)

Menu:PODSTAWY -> Informacje

Pozwala na zmianę nazwy modelu (domyślna nazwa START) oraz katalogu w którym model zostanie zapisany na karcie SD (domyślnie RC_MODEL), oraz sprawdzenie ilości używanych zasobów przez konfigurację modelu.„Il. Kanał” - określa maksymalną liczbę kanałów używaną w danym modelu. Nie można tu ustawić większej liczby niż skonfigurowana w konfiguracji toru radiowego (konfiguracja globalna). Zmniejszenie tej wartości powoduje, że w konfiguracji nie pojawiają się zmienne Out9 i wyższe (oczywiście odpowiednio do wybranej ilości kanałów). Dodatkowo generowany sygnał PPM zawiera tylko tyle impulsów kanałów ile jest niezbędnych dla danego modelu. Jeżeli twój tor radiowy poprawnie obsługuje taki przypadek powinno to skutkować zwiększeniem szybkości reakcji modelu.

Ekran tej opcji zawiera również informacje o użyciu zasobów radia:
Mix. 1 2: to odpowiednio ilość mikserów zdefiniowanych/ilość wszystkich mikserów kolejno pierwszego i drugiego poziomu
Masz/Wyś: to reguł maszyny stanowej (używanych/dostępnych) i wyświetlacza (używanych/dostępnych),
Np to ilość znaków używanych przez wszystkie napisy (definicje nazw, wyświetlacz)/ilość możliwych znaków. Należy zwrócić uwagę, że do zapisania 3 znakowego napisu potrzeba 4 znaków (zawsze o 1 znak więcej używany do zaznaczenia końca napisu)
Pk to ilość używanych punktów w mikserach krzywych/ ilość wszystkich punktów.

Wyjścia - centrowanie

Menu:PODSTAWY -> Centrowanie serw

Pozwala na przestawienie „środków” ustawień serwomechanizmów zachowując ich wychylenia.Zostało to zrealizowane przez modyfikację sygnału wyjściowego PPM. Stąd, wyświetlane tu wartości są kalibrowane w mikrosekundach (analogicznie jak w ustawieniach toru radiowego). Wartość środkowa (pomiędzy strzałkami) to długość sygnału PPM odpowiadająca wartości „0” wyjścia Out1..8, natomiast odpowiednio wartość lewa (przy strzałce w lewo) i prawa (przy strzałce w prawo) to minimum i maksimum długości sygnału odpowiadające wartości -100 i 100 wyjścia Out1..8.

Zmienne modelu

Menu:PODSTAWY -> Zmienne modelu

Dostęp do podglądu i modyfikacji zmiennych wewnętrznych modelu. Zmienne te są używane do wpisywana w konfigurację pewnych „stałych” które mają być łatwo i często modyfikowane. Zmienne te dla ułatwienia można nazwać (patrz opcja MODEL->Nazwy).Przykładowo można tak zapisać maksymalne wychylenie klap i później użyć go w mikserach podczas definicji modelu.

Dodatkowo można przy pomocy reguł maszyny stanowej połączyć wybrany trymer do sterowania zmienną modelu. Jeżeli takie przypisanie jest aktywne, obok wartości zmiennej wyświetlany jest symbol wybranego trymera.

Przestaw wejścia

Menu:PODSTAWY -> Przestaw wejścia

Funkcja umożliwiająca w prosty sposób zamianę miejscami położenia przełączników lub potencjometrów. Przykładowy wygląd ekranu:Wyświetlane nazwy obrazują położenie odpowiednich przełączników i potencjometrów na aparaturze. Wyświetlane nazwy i ich położenie może się różnić w zależności od konfiguracji modelu. Tutaj TCUT, SRUD, SELE, TRN, GEAR, SAIL to przełączniki, Fmod to przełącznik 3-pozycyjny który nie może zostać zamieniony z niczym innym, a pozostałe napisy oznaczają potencjometry (drążki i potencjometry). Drążki oznaczone są odwróconą wielką literą T.

  • Wybranie jednego z wejść i naciśnięcie klawisza MENU spowoduje jego zaznaczenie.
  • Teraz klawiszami UP/DN możemy przejść i wybrać inne wejście z którym chcemy zamienić to wybrane. (Podczas wybieranie kolejnego pola, wcześniej wybrane zaznaczenie będzie migać).
  • Jeżeli wybranym wejściem był przełącznik, to będzie można go zamienić tylko z innymi przełącznikami. Analogicznie wybrany potencjometr można zamienić tylko z innymi potencjometrami.
  • Zamiana powoduje nie tylko zamianę nazw, ale i modyfikację całej konfiguracji. Zamieniając odpowiednie wejścia przy drążkach możemy tu zmienić bez problemu Mode nadajnika dla modelu który wczytaliśmy z karty SD!
UWAGA To jedna z niewielu opcji która nie wymaga Zapisywania. Zmiany wykonywane są natychmiast i jedyną możliwością ich wycofania jest ponowna zamiana.

Trener (PPM IN)

Menu:PODSTAWY -> Trener

Opcja umożliwia aktywację wejścia trenera. Domyślnie gniazdo trenera nie jest włączone (wysyła sygnał PPM zamiast go odbierać). Jeżeli nie ma potrzeby, wskazane jest aby nie aktywować tej opcji gdyż wydłuża ona pętlę główną programu o około 0,4 ms (czyli opóźnienia mogą wzrosnąć o około 0,8 ms.Wizualizacja

Menu:PODSTAWY -> Wizualizacja

Pokazuje zmienne Out1 – Out8 (lub dalsze jeżeli są aktywne) w postaci graficznej, oraz aktywne przełączniki wirtualne (po prawej stronie). Jeżeli jest więcej niż 8 wyjść do pokazania to można przesuwać ekran w górę i w dół klawiszami UP/DN.Ostatnio edytowano o 11/03/2012 21:11:44
Zasilony przez Anwiki • 0.06 sec • 2.63 MB